Säännöt

Yhdistyksen nimi on Kuopion Puutarhaseura ry ja kotikunta Kuopio.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Pohjois-Savon alueen puutarhakulttuuria ja toimia puutarha-alan toimintamuotojen yhdyssiteenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää näyttelyitä, kursseja, luonto- ja esitelmätilaisuuksia ja opintomatkoja, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, jakaa stipendejä vain erityistapauksissa jäsenilleen sekä antaa lausuntoja puutarha-alaa koskevista asioista.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, kerätä vuosittaista kannattajajäsenmaksua sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa puutarha-asioista kiinnostunut henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja kokouksen päätöksiä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksua sen mukaan kuin yhdistyksen vuosikokous vuosittain päättää. Mikäli jäsenmaksu on maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena, hänet katsotaan suoraan yhdistyksestä eronneeksi.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, mihin kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) vuosikokousten välinen aika, muiden hallituksen jäsenten kaksi (2) vuosikokousten välistä aikaa.  Hallituksen varsinaisista jäsenistä kolme (3) ja varajäsenistä yksi (1) eroaa vuosittain, aluksi arvan ja sitten vuoron mukaan.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii.Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.  Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.Hallitus voi kutsua kokouksiinsa yhdistyksen toimikuntien edustajat.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.  Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.  Kokouskutsu on toimitettava seitsemän (7) päivää ennen kokousta. joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu Pohjois-Savon alueella ilmestyvässä valtalehdessä.

Yhdistyksellä on yksi (1) sääntömääräinen kokous vuosittain.  joka pidetään hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuun aikana.Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.  Kokous on pidettävä kolmenkymmenenviiden (35) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla jäsenellä yksi ääni.  Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, lukuun ottamatta sääntömuutos- ja purkamispäätöksiä, joihin tarvitaan määräenemmistöt.  Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. Vaaleissa on käytettävä suljettua lippuäänestystä, ellei kokous yksimielisesti hyväksy avointa äänestystapaa.

Yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:1.Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto edellisen vuoden toiminnasta.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokousta.

10§

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat puutarhakulttuurin edistämisen purkamisesta päättävän viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.  Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samoin puutarhakulttuuria edistävään tarkoitukseen

11§

Mikäli jotain ei ole yhdistyksen säännöissä erikseen mainittu, noudatetaan siltä osin voimassaolevaa yhdistyslakia.

Scroll to Top